ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าลดหย่อนบุตรและการศึกษาบุตร

เรื่อง       ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าลดหย่อนบุตรและการศึกษาบุตร

                ตามคำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยา ลงวันที่ 19 กันยายน 2555 นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงค่าลดหย่อนบุตรและการศึกษาบุตรตามข้อการยื่นรายการของสามีหรือภริยา ให้หักลดหย่อนได้ ดังต่อไปนี้

(3) สาหรับบุตรและการศึกษาบุตรตามมาตรา 47 (1) () () แห่งประมวลรัษฎากร

() กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้หักลดหย่อนบุตร 15,000 บาท และการศึกษาบุตร 2,000 บาท

ตัวอย่างที่ ๕ สามีมีเงินได้แต่ภริยาไม่มีเงินได้ มีบุตรด้วยกัน 1 คน สามีหักลดหย่อนบุตร 15,000 บาท และการศึกษาบุตรอีก 2,000 บาท

() กรณีสามีภริยามีเงินได้ทั้งสองฝ่าย และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนบุตร 15,000 บาท และการศึกษาบุตร 2,000 บาท แต่ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ต่างฝ่ายต่างหักได้กึ่งหนึ่ง

ตัวอย่างที่ ๖ สามีภริยามีเงินได้ทั้งสองฝ่าย มีบุตรด้วยกัน 1 คน ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี สามีและภริยาหักลดหย่อนบุตร 15,000 บาท และการศึกษาบุตรอีก 2,000 บาท (ฝ่ายละ 17,000 บาท) แต่ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอด ปีภาษี สามีและภริยาหักได้ฝ่ายละ 8,500 บาท

                ดังนั้นทางบริษัทได้ทำการ Modify และทดสอบโปรแกรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงค่าลดหย่อนดังกล่าว โดยคาดว่าจะเสร็จประมาณวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 โดยหลังจากที่ได้ทำการ Modify และทดสอบเรียบร้อยแล้ว ทางแผนก Customer Service จะทำการส่งโปรแกรมให้กับลูกค้าทุกท่านอีกครั้ง

 

                กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่แผนก Customer Service โทร 02-2473555 กด 2 แผนกบริการ หรือ E-mail: service@eagletechnology.co.th คะ

เอกสารอ้างอิง: คำชี้แจงกรมสรรพากรเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยา.pdf